Chronique express : Statiqbloom "Asphyxia" [Metropolis]